OC komunikacyjne - co należy wiedzieć?

Co to jest OC?

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych chroniące mienie oraz osoby przez nich poszkodowane.

Czy OC komunikacyjne jest obowiązkowe?

Jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, czyli pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, cięgników rolniczych, pojazdów ciężarowych i specjalnych, autobusów, przyczep, pojazdów wolnobieżnych, etc.

Kiedy zawrzeć umowę OC?

 • Generalnie ubezpieczenie OC powinno się zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
 • W przypadku kupna pojazdu używanego, jeżeli zbywca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, nabywca zobowiązany jest ubezpieczyć samochód w dniu jego nabycia.
 • Jeżeli sprzedający ma ważną polisę OC, powinien ją przekazać kupującemu, na którego polisa ta przechodzi. Nabywca może taką umowę w dowolnym momencie wypowiedzieć i we własnym zakresie zawrzeć nowe OC.

Kiedy zaczyna obowiązywać OC?

Odpowiedzialność z tytułu zawarcia polisy OC komunikacyjnego rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki, lub jej pierwszej raty. Jeśli jednak na polisie wskazany został późniejszy termin płatności, wówczas odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia polisy. OC zaczyna obowiązywać również w sytuacji kiedy zadziała tzw. zasada automatyzmu, czyli niewypowiedziana najpóźniej 1 dzień przed końcem dotychczasowa umowa OC wznowi się na kolejny okres 12 miesięczny. Wówczas OC zaczyna się następnego dnia po upływie poprzedniej umowy OC.

Kiedy wypowiedzieć umowę OC? Wypowiedzenie OC po zakupie pojazdu. Podwójne OC, co zrobić?

Wypowiedzieć umowę OC można w każdej chwili, ale nie później niż na dzień przed końcem jej obowiązywania. Wtedy wygasa nie z dniem wypowiedzenia, ale wraz końcem okresu jej zawarcia. Jeśli tego obowiązku nie dopełnimy, umowa OC zostanie automatycznie wznowiona na kolejny rok. Wyjątkiem jest sytuacja „podwójnego ubezpieczenia” opisana poniżej oraz kupno pojazdu z drugiej ręki, kiedy po złożeniu przez kupującego wypowiedzenia OC w dowolnym momencie, umowa rozwiązuje się z dniem wskazanym w wypowiedzeniu. W tym przypadku jeśli kupujący kontynuuje umowę OC do końca jej obowiązywania, polisa nie wznawia się automatycznie na kolejny rok.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC może zostać złożone jedynie w formie pisemnej w towarzystwie w którym było zawarte. Można je złożyć osobiście w zakładzie ubezpieczeń, u agenta który zawierał polisę, lub wysłać listem poleconym (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Podwójne ubezpieczenie OC ma miejsce w sytuacjach kiedy zapomnieliśmy wypowiedzieć dotychczasową umowę OC, a już ubezpieczyliśmy OC na kolejny rok w innym zakładzie ubezpieczeń. Rozwiązaniem tej sytuacji jest jak najszybsze złożenie pisemnego wypowiedzenia do zakładu (najlepiej tego, w którym OC jest droższe) i odzyskanie zapłaconej składki za okres w którym nie było jeszcze udzielonej ochrony. Jeśli obie umowy zawarte będą u tego samego ubezpieczyciela, będzie on mógł pobrać składkę tylko za jedną z nich.

Rozwiązanie umowy OC. Kiedy kończy się ubezpieczenie OC?

Umowa OC ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:

 • z ostatnim dniem na jaki została zawarta (o godz. 24 tego dnia),
 • z chwilą wyrejestrowania pojazdu, lub jego stałego wycofania z ruchu drogowego,
 • w przypadku zbycia pojazdu, z dniem odstąpienia przez nabywcę od umowy OC zbywcy,
 • z dniem trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w sytuacji nie powodującej zmiany właściciela (np. kasacja, utopienie itp.),
 • po upływie 3 miesięcy od daty upadłości zakładu ubezpieczeń.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

Za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje zwrot zapłaconej wcześniej składki, np. po sprzedaży pojazdu. Towarzystwo w którym zawarte było OC dokonuje zwrotu nie później niż 14 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku o zwrot składki OC. Wysokość zwracanej kwoty jest proporcjonalna do liczby dni niewykorzystanej ochrony i jest należna bez względu na szkody które wystąpiły do momentu rozwiązania OC.

Kto może kontrolować OC?

Do kontrolowania czy posiadamy ważną polisę OC uprawnione są: Policja, służby celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego np. żandarmeria wojskowa. Kierujący pojazdem ma obowiązek posiadać ważne OC, lub dowód opłacenia składki za polisę OC.

Kiedy, za co i kto wypłaca odszkodowanie z OC?

Odszkodowanie z tytułu OC przysługuje wtedy gdy właściciel, lub użytkownik pojazdu są zobowiązani do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z jego ruchem, której następstwem była śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, lub zniszczenie mienia. Odszkodowanie wypłaca towarzystwo w którym sprawca wykupił polisę OC.

Jakie są sumy gwarancyjne w OC?

Zadośćuczynienie ustalane i wypłacane jest w granicach sum gwarancyjnych ustalonych przez ustawodawcę, czyli w odniesieniu do jednego zdarzenia maksymalnie 5mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1mln euro w przypadku szkód spowodowanych na mieniu.

Jakie są kary za brak OC?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na posiadacza pojazdu karę finansową:

 • za brak OC do 3 dni (od dnia w którym powinno być zawarte) 600zł
 • za brak OC ponad 3 dni, ale w okresie krótszym niż 14 dni - 1500zł
 • za brak OC powyżej 14 dni - 3000zł
 • za brak OC w przypadku samochodów ciężarowych - 4500zł

OC a kupno pojazdu.

Należy sprawdzić czy w dniu kupna pojazdu zbywca posiada ważną polisę ubezpieczenia OC. Jeśli nie, wówczas nabywca pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć OC w dniu transakcji, wybierając dowolny zakład ubezpieczeń. Jeśli zbywca posiadał ważne OC, w każdym momencie nabywca ma możliwość jego wypowiedzenia. Jeśli nabywca nie wypowie polisy OC i będzie ją kontynuował do końca okresu na jaki została zawarta, zakład ubezpieczeń może przeprowadzić rekalkulację składki za pozostały okres ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i innych danych nabywcy.

OC a sprzedaż pojazdu.

Z chwilą sprzedaży pojazdu sprzedawca powinien kupującemu wraz z dokumentacją przekazać również polisę ubezpieczenia OC. Zbywca ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży powiadomić na piśmie o tym fakcie zakład ubezpieczeń w którym wcześniej zawarł polisę OC. Dopiero wówczas zgodnie z prawem kończy się jego odpowiedzialność z tytułu polisy OC. Dlatego warto zrobić to jak najszybciej. Należy pamiętać, że sprzedający pomimo zbycia auta, ma obowiązek wraz z nabywcą, zapłaty należnej składki od dnia sprzedaży, do dnia zawiadomienia o tym fakcie zakładu ubezpieczeń. Zapłacić składkę za ten okres powinna jedna lub druga strona, ponieważ obowiązek jest wówczas „solidarny”.

OC a użyczenie pojazdu.

W momencie użyczenia pojazdu polisa OC winna być przekazana nowemu kierowcy. Jeśli właściciel nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, wtedy użytkownik zobowiązany jest do jego zawarcia z dowolnym zakładem ubezpieczeń. Powinien to zrobić przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu. Z chwilą zwrotu pojazdu właścicielowi, prawa i obowiązki z tytułu zawartego przez używającego pojazd, przechodzą na właściciela.

OC a kradzież, złomowanie, sprzedaż auta za granicę.

W pewnych sytuacjach umowa obowiązkowego komunikacyjnego ubezpieczenia OC może wygasnąć przed upływem 12 miesięcy. Dzieje się tak jeśli pojazd został wyrejestrowany, w szczególności gdy:

 • pojazd został skradziony,
 • pojazd uległ kasacji i/lub został przekazany do stacji demontażu,
 • pojazd został na stałe wywieziony z terytorium kraju w wyniku rejestracji, lub jego sprzedaży za granicą,
 • pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu i kasacji za granicą.

Warto wiedzieć że po kradzieży pojazdu, do momentu jego wyrejestrowania wszelkie szkody spowodowane przez złodzieja są objęte ochroną z tytułu polisy OC zawartej przez okradzionego właściciela.

Co powinno zawierać zawiadomienie o sprzedaży pojazdu?

Powinny tam się znaleźć: data sprzedaży pojazdu, dane kupującego i sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, lub odpowiednio dane firm), nazwa firmy w której była zawarta i numer przekazanej polisy OC, podpis. Wraz z momentem nabycia auta na kupującego przechodzi odpowiedzialność za szkody wyrządzone tym pojazdem oraz obowiązki związane z opłaceniem składki ubezpieczeniowej (jeśli np. wcześniej opłacana była w ratach).

Czy towarzystwo ma obowiązek powiadomić o kończącym się OC?

Tak. Na 14 dni przed końcem rocznej polisy OC każde towarzystwo ma ustawowy obowiązek powiadomić klienta o wysokości składki za kolejny 12-miesięczny okres. Ponadto, klient musi zostać poinformowany o prawach i obowiązkach wynikających z dotychczas zawartego ubezpieczenia OC, w szczególności o trybie i formie wypowiedzenia wznawianej polisy.

Gdzie sprawdzić ważność ubezpieczenia OC? Czy pojazd ma OC?

Czy pojazd ma OC - sprawdzimy w bezpłatnym systemie prowadzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Informacje są ogólno dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla: osób poszkodowanych w wypadkach, (kiedy sprawca kolizji ucieknie, lub nie zechce okazać aktualnego ubezpieczenia OC), kupujących używany pojazd, chcących mieć pewność że samochód ma ważne ubezpieczenie OC.

Aby sprawdzić czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC - po kliknięciu w poniższy link należy podać 2 informacje:

 • imię i nazwisko sprawdzającego oraz numer PESEL sprawdzającego
 • numer rejestracyjny, lub numer nadwozia VIN sprawdzanego pojazdu

https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest?with=zpp1

OC krótkoterminowe / tymczasowe

Czy można ubezpieczyć OC na czas krótszy niż rok? OC krótkoterminowe – dla jakich pojazdów?

Istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC na czas krótszy niż 12 miesięcy, ale nie krótszy niż 30 dni. Jednak nie dla wszystkich kierowców i tylko przy spełnieniu ściśle określonych warunków. OC krótkoterminowe może zawrzeć właściciel pojazdu gdy:

 • prowadzi działalność komisową, lub handlową polegającą na kupnie / sprzedaży pojazdów mechanicznych
 • pojazd jest zarejestrowany czasowo, czyli w polskich realiach ma tzw. miękki dowód – tymczasowy, ważny 30 dni
 • pojazd jest zarejestrowany za granicą i nie posiada ubezpieczenia OC - Zielona Karta
 • pojazd jest wolnobieżny (nie dotyczy rolników używających pojazdy w obrębie gospodarstwa)
 • pojazd jest historyczny (ma przynajmniej 40 lat, lub ma powyżej 25 lat, ale rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy / historyczny)

Warto wiedzieć, że OC krótkoterminowego nie trzeba wypowiadać tak jak standardowej polisy ubezpieczenia OC. Wygasa ono wraz z upływem terminu na jaki zostało zawarte.

Stłuczka – co robić?

 1. Co zrobić tuż po wypadku?
  Zadbać o zabezpieczenie miejsca kolizji, a w przypadku gdy są osoby ranne obowiązkowo udzielić im niezbędnej pomocy i wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 2. Stłuczka - kiedy warto wezwać policję?
  W przypadku gdy nie jesteśmy pewni z czyjej winy został spowodowany wypadek, lub nie jesteśmy pewni czy sprawca kolizji nie zmieni zdania co do swojej winy, należy wezwać policję. Wówczas jedna ze stron, zostanie ukarana mandatem, co w przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, znacznie skróci jej czas i uprości cały proces.
 3. Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy?
  W przypadku kiedy wina jest bezsporna, należy spisać oświadczenie sprawcy zawierające dokładny opis zdarzenia oraz wszelkie niezbędne informacje: dane kierowców uczestniczących w kolizji (dane z dowodów osobistych), dane pojazdów (modele, marki, numery rejestracyjne), dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy (numer polisy, zakład ubezpieczeń w którym była zawarta), podpisy.
 4. Świadkowie Kolizji.
  Jeżeli byli świadkowie zdarzenia warto dopisać ich dane osobowe do oświadczenia sprawcy.
 5. Kiedy przysługuje samochód zastępczy?
  Zawsze w przypadku szkody z OC sprawcy. Każdy poszkodowany kierowca ma prawo skorzystać z samochodu zastępczego, lub holownika na koszt zakładu ubezpieczeń sprawcy.
 6. Zgłaszanie szkód z OC. Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC?
  Szkodę należy zgłosić osobiście, mailem, lub najszybciej telefonicznie w centrum alarmowym towarzystwa w którym sprawca kolizji zawarł polisę OC, tam pracownicy centrum nadadzą numer szkody oraz przekażą dokładne instrukcje jak dalej naprawić uszkodzony pojazd
 7. Ile czasu ma towarzystwo na naprawę szkody z OC?
  Warto pamiętać że towarzystwa ubezpieczeniowe mają ustawowo maksymalnie 30 dni na naprawienie pojazdu, przy założeniu montażu nowych oryginalnych części.

Dokąd potrzebna nam Zielona Karta? Dokąd nie potrzebujemy Zielonej Karty? Gdzie wystarczy samo OC?

Komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP, ale również na zasadzie wzajemności, powstałe na terytorium państw – sygnatariuszy tzw. Porozumienia Wielostronnego. W efekcie nie potrzebujemy Zielonej Karty do krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, (Polska), Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Polacy tam wyjeżdżający nie potrzebują jakichkolwiek dodatkowych dokumentów ubezpieczeniowych poza polskim OC, ponieważ zgodnie z porozumieniem, pojazd posiadający polskie tablice rejestracyjne posiada również ważne ubezpieczenie OC.

Zielona Karta jest obowiązkowa w Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainie. Są to kraje należące do Systemu Zielonej Karty.

W wymienionych krajach Zielona Karta jest traktowana jako Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy stanowiący dowód że właściciel pojazdu jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym kraju w którym aktualnie przebywa. Gdzie wykupić Zieloną Kartę? Zarówno w Polsce jak i na przejściach granicznych między poszczególnymi krajami.